หนังสือคำสั่งศูนย์วิจัยคลินิก

คำสั่ง ที่ ๔๐/๒๕๖๓        เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) 

                                        โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา montrlukast ในการรักษาผู้ป่วยเดงกี

                                        เพื่อป้องกันภาวะเดงกีที่มีสัญญาณอันตราย: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม (พ.ท.วศิน  วาสิกะสิน)

คำสั่ง ที่ ๔๑/๒๕๖๓        เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) 

                                        โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาขนาดสูงและหยดยานานระหว่างยาเมอโรพีเนมและ

                                        โดริพีเนมร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจากเชื้อ Enterobacteriacae

                                        ที่ดื้อยาคาบาพีเนม การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมพหุสถาบัน (พ.ต.วรพงศ์  นาสมทรง)