คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยคลินิก

COMMITTEE OF  CLINICAL RESEARCH CENTER

มฑิรุทธ.png
ประธานกรรมการ

พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

Prof. Col. Mathirut Mungthin, M.D., Ph.D.

ดนัย.jpg
กรรมการ

พ.อ.ดนัย มีแก้วกุญชร

Col. Danai Meekaewkunchorn M.D.

ไนยรัฐ.jpg
กรรมการ

พ.อ. ผศ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

Col. Asst. Prof. Naiyarat Prasongsook, MD.

รัตนาวรรณ.jpg
เลขานุการ

ร.อ.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

Capt. Rattanawan Dispan

ouppatham.jpg
กรรมการ

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

Col. Ouppatham Supasyndh, M.D.

วิศิษฎ์.jpg
กรรมการ

พ.อ. ผศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

Col. Asst. Prof. Wisit Kaewput, M.D.

บัญชา.jpg
กรรมการ

พ.ท. ศ.บัญชา สถิระพจน์

Lt.Col. Prof. Buncha Satirapoj, M.D.

262375_465250833520157_1535606318_n.jpg
เหรัญญิก

น.ส.จันทิมา พงศ์สุภาพชน

Chantima Pongsuparbchon

ชาญชัย.png
กรรมการ

พ.อ.ชาญชัย ไตรวารี

Col. Chanchai Traivaree, M.D.

S__42508294.jpg
กรรมการ

พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย

Col. Kichnamon Ritruechai, MD.

วิริสสร.jpg
กรรมการ

พ.ท.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

Lt.Col. Virissorn Wongsrichanalai, M.D.

น้ำใส.jpg
ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.น้ำใส โต๊ะปรีชา

Namsai Tohpreecha