คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยคลินิก

COMMITTEE OF  CLINICAL RESEARCH CENTER

ouppatham.jpg
ประธานกรรมการ

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ

Col. Ouppatham Supasyndh, M.D.

ดนัย.jpg
กรรมการ

พ.อ.ดนัย มีแก้วกุญชร

Col. Danai Meekaewkunchorn M.D.

บัญชา.jpg
กรรมการ

พ.ท. รศ.บัญชา สถิระพจน์

Lt.Col.Assoc.Prof. Buncha Satirapoj, M.D.

รัตนาวรรณ.jpg
เลขานุการ

ร.ท.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

Lt. Rattanawan Dispan

มฑิรุทธ.png
กรรมการ

พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

Prof. Col. Mathirut Mungthin, M.D., Ph.D.

วิศิษฎ์.jpg
กรรมการ

พ.อ. ผศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

Col.Asst. Prof. Wisit Kaewput, M.D.

วิริสสร.jpg
กรรมการ

พ.ท.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

Lt.Col. Virissorn Wongsrichanalai, M.D.

262375_465250833520157_1535606318_n.jpg
เหรัญญิก

น.ส.จันทิมา พงศ์สุภาพชน

Chantima Pongsuparbchon

ชาญชัย.png
กรรมการ

พ.อ.ชาญชัย ไตรวารี

Col. Chanchai Traivaree, M.D.

S__42508294.jpg
กรรมการ

พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย

Col. Kichnamon Ritruechai, MD.

ไนยรัฐ.jpg
กรรมการ

พ.ท.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

Lt.Col. Naiyarat Prasongsook, MD.

น้ำใส.jpg
ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.น้ำใส โต๊ะปรีชา

Namsai Tohpreecha