HISTORY

Untitled-3.jpg

ความเป็นมา ศูนย์วิจัยคลินิก

About Clinical Research Center

ก่อตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2550  โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยการแพทย์ทางคลินิก

(General Clinical Research Center: GCRC) ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น

ศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center)

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นผู้นำด้านการทำวิจัยคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัยคลินิกที่ดี

  2. เป็นศูนย์กลางการทำวิจัยคลินิกภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับที่มีความประสงค์จะดำเนินการทำวิจัยคลินิก รวมทั้งงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาปริญญาโท

  4. เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานภายใต้มาตรฐาน Good Laboratory Practice