แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์วิจัยคลินิก

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

  • โครงร่างงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ

  • ประวัติทีมวิจัย

  • สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

  • ใบรับรองการผ่านการอบรมแนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี ( GCP )

​​

ผู้วิจัยสามารถส่งเอกสารขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หรือทางอีเมล์ crcmedpmk@gmail.com