วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION AND MISSION

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

พันธกิจ

บริการ

บริการและช่วยสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนา

พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมทีมงานวิจัย และโครงการวิจัยระหว่างศูนย์ทั้งภายในและภายนอก

ส่งเสริม

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ